My Meet Scores
Top100 | Top Teams | Upcoming Meets | Completed Meets | Latest | Add Scores | Help| Support | Bookmark and Share
China - MyMeetScores.com
China
State Website
Gymnasts
Personal Bests
Name Level Latest Meet Vault Bars Beam Floor AA
Bai, Yawen E 2015-02-13 13.800 13.050 13.700 12.650 53.200
Bo, Fu E 2010-03-05 13.300 14.800 12.450 12.200 52.750
Han, Bing Elite 2009-03-20 8.725 8.850 9.425 8.200 35.200
Hua Chen, Shi E 2011-03-04 13.300 14.250 12.700 13.350 53.600
Jiaqi, Lyu E 2014-02-08 0.000 14.050 0.000 13.150 27.200
kang jun, Xiao E 2010-03-05 13.600 13.200 12.500 13.250 52.550
Liu, Ying E 2011-03-04 0.000 11.300 10.100 11.550 32.950
Qiaohong, Zhou 10 2012-03-02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qing, Zhang 10 2012-03-02 0.000 0.000 9.100 9.400 18.500
ru xue, Yang E 2010-03-05 12.900 10.700 12.350 13.400 49.350
Shanshan, Li 10 2012-03-02 9.350 9.775 8.850 9.100 37.075
Shijia, Li E 2018-02-16 13.200 11.500 13.450 12.550 50.700
Ting Dong, Yan E 2011-03-04 12.500 12.250 12.900 11.900 49.550
Ting Wong, Yi 7 2013-01-11 9.050 5.900 9.050 8.850 32.850
Xiaoyang, Yuan E 2014-02-08 13.750 12.350 13.700 13.050 52.850
Xiaoyuan, Wei E 2018-02-16 12.150 12.200 13.400 11.750 49.500
Xie, Yufen E 2015-02-13 13.450 15.350 13.750 13.050 55.600
Xin, Wang 10 2012-03-02 9.700 9.000 0.000 8.325 27.025
Yan Li, Rui 7 2013-01-11 0.000 5.000 8.250 8.350 21.600
Yang Xu, Yang 7 2013-01-11 9.075 5.500 8.875 8.950 32.400
Yelinzi, Zhang 10 2012-03-02 9.200 9.600 9.325 9.100 37.225
Yiting, Li 10 2012-03-02 9.850 0.000 0.000 9.200 19.050
Yuan Li, Hao 7 2013-01-11 0.000 5.700 9.275 8.750 23.725
Yufen, Xie E 2014-02-08 12.350 14.550 14.000 12.400 53.300
Zhang, Jin SR 2020-03-07 14.133 10.333 14.133 12.033 50.632
Zhang, Nan Elite 2009-03-20 8.625 8.600 9.025 9.050 35.300
Zhu Wu, Ruo 7 2013-01-11 8.950 5.700 8.425 8.650 31.725
Zhu, Xiaofang E 2015-02-13 0.000 12.050 13.000 12.850 37.900
Team Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
7 27.075
2013-01-11
17.300
2013-01-11
27.200
2013-01-11
26.550
2013-01-11
98.125
2013-01-11
10 28.900
2012-03-02
28.375
2012-03-02
27.275
2012-03-02
27.700
2012-03-02
112.250
2012-03-02
Individual Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
7 9.075
Yang Yang Xu
5.900
Yi Ting Wong
9.275
Hao Yuan Li
8.950
Yang Yang Xu
32.850
Yi Ting Wong
10 9.850
Li Yiting
9.775
Li Shanshan
9.325
Zhang Yelinzi
9.400
Zhang Qing
37.225
Zhang Yelinzi
Gymnasts on 2012 America's Top 100
Name Level Vault Bars Beam Floor AA
Shanshan, Li 10 9.775
Yiting, Li 10 9.850